Vedtægter for Initiativet for Handel og Udvikling (IHU)

§ 1. Navn og tilhørsforhold

§ 1.1 Foreningens navn er: Initiativet for Handel og Udvikling

§ 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune

§ 2. Formål

§ 2.1 Formålet med Initiativet for Handel og Udvikling er at etablere en kvalificeret, progressiv og gennemtrængende stemme, der kan være med til at dreje handelspolitikken i en retning, der er mere solidarisk med de fattige i u-landene og bæredygtig, set med miljø- og klimaøjne. Initiativet for Handel og Udvikling er grundlæggende for frihandel, og er en del af den brede bevægelse for at formulere krav og normer for den internationale handel.

Det skal ske ved at samle relevant, lødig og aktuel information og distribuere den på en måde, der kvalificerer de progressive aktører, og som kan bruges til engagerende oplysningsarbejde både i det formelle uddannelsessystem og udenfor.

Initiativet for Handel og Udvikling arbejder navnlig i Danmark, men sigtet er efter sagens natur internationalt og IHU ønsker at spille sammen med ligesindede i udlandet.

§ 2.4 Initiativet for Handel og Udvikling skal tilføre reel værdi til eksisterende aktiviteter i det danske NGO miljø og undgå at konkurrere med eksisterende initiativer, der kører fornuftigt.

§ 3. Medlemsskab

§ 3.1 Som personligt medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig Initiativet for Handel og Udviklings formål, og som ønsker at bidrage til Initiativet for Handel og Udviklings arbejde

§ 3.2 Medlemskab tegnes for minimum et år. Bestyrelsen kan vedtage kontingenttyper med længere varighed.

§ 3.3 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at eksludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlingen

§ 4.1 Generalforsamlingen er Initiativet for Handel og Udviklings øverste myndighed.

§ 4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i juni måned. Formanden eller et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med 14 dagens varsel. Generalforsamlingen indkaldes pr. mail til alle medlemmer, der har oplyst en mailadresse og på IHU´s site.

§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent.

2.  Valg af referent.

3.  Årsberetning samt godkendelse heraf.

4.  Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent.

5.  Indkomne forslag. Forslag skal været indkommet senest en uge før generalforsamlingen.

6.  Valg af bestyrelse.

7.  Valg af revisor. (Bemærk dette kan være et medlem som ikke er i familie med bestyrelsesmedlemmerne)

§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af Initiativet for Handel og Udvikling.

§ 4.5 Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret.

§ 5. Bestyrelse.

§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af general forsamlingen.

§ 5.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

§ 5.3 Bestyrelsen af på valg hvert år.

§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.

§ 6. Tegningsret.

§ 6.1 Initiativet for Handel og Udvikling tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.

§ 6.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

§ 6.3 Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive.

§ 7. Kontingent.

§ 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

§ 8. Vedtægtsændringer.

§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.

§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

§ 9.2 Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel. Og senest fire uger efter der er indgået ønske om det.

§ 10. Regnskab og økonomi.

§ 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 10.3 Reivison finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, såfremt revisoren ønsker det.

§ 10.4 Initiativet for Handel og Udvikling hæfter kun for sine forpligtelser med den tilhørende formue. Der påhviler ikke Initiativet for Handel og Udviklings medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 11. Opløsning.

§ 11.1 Opløsning af Initiativet for Handel og Udvikling kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

§ 11.2 Ved opløsning af Initiativet for Handel og Udvikling skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.