Skuffende resultater til MC11 - men WTO lever videre

Efter 3 dages forhandlinger nåede verdens 164 medlemmer af WTO ikke til enighed om forpligtende aftaler på nogen områder. Parterne kunne kun enes om en hensigtserklæring om fortsat at forhandle på områder vedrørende landbrugs- og fiskerisubsidier samt internethandel med henblik på næste ministerkonference i 2019. Skuffelsen er således stor blandt alle medlemslande, selvom resultat kunne have været værre

Trods stor optimisme ved åbningsceremonien, hvor fire sydamerikanske præsidenter sammen med WTO-formand Roberto Azevedo og den officielle værtinde Susana Malcorra bød velkommen til delegationerne fra hele verden, var skuffelsen til at tage og føle på i onsdags ved afslutningen af den 3 dage lange konference i Buenos Aires.

Den argentinske præsident Macris opfordring i sin åbningstale om at løsningen på de nuværende internationale kriser er “mere WTO - ikke mindre”, blev ikke fulgt. Medlemslandene gik derfra uden en ministeriel erklæring (en fælles erklæring underskrevet af alle WTO’s medlemslande om udfaldet af mødet) for første gang siden ministerkonferencen i Cancún i 2003, hvor værtsnationen endte konference før tid. Uenighederne mellem landene er således på nuværende tidspunkt markant.

Når dette er sagt, afstedkom konferencen tre erklæringer underskrevet af forskellige grupper af lande. Dette er positivt idet det vidner om konkrete resultater. Samtidigt er det problematisk, fordi de ikke udtrykker en fælles holdning i WTO, hvis regler vedtages ud fra et konsensusprincip. Erklæringerne kan således være en indikation på, at fremgangsmåden på handelsområdet bevæger sig i retning af plurilateralisme fremfor multilateralisme. De tre erklæringer omhandler følgende:

Internethandel (e-commerce) har i løbet af de seneste år været et stridspunkt i WTO, som også tidligere er behandlet her på handelsbloggen (læs mere her). Den manglende regulering på det elektroniske handelsområde, samt uenigheden om at inkludere dette emne i WTO-forhandlingerne, har ledt til, at 71 medlemslande har underskrevet en fælles erklæring om at igangsætte et undersøgende arbejde vedrørende internethandel, herunder forståelsen af hvad internethandel er, og hvordan det kan reguleres.

70 medlemslande underskrev en fælles erklæring om nødvendigheden af at facilitere investeringer på tværs af landegrænser. I erklæringen anerkender landene, at bedre investeringsmuligheder skal sikres gennem øget transparens og større forudsigelighed i investeringsmekanismer, effektivisering og ensartning af administrative procedurer på tværs af lande, samt ved at skabe en større udveksling af god praksis og informationer. Denne arbejdsgruppe samles allerede i januar 2018, og skal forsøge at danne konsensus om de 25 aftaleudkast på internethandelsområdet, som blev fremsat på konferencen. Målet er således at have et udkast med større opbakning klar til konferencen om 2 år.

Uformel arbejdsgruppe på MSME-området (mikro, små og mellemstore  virksomheder) bestående af 87 WTO-medlemmer, der arbejder for, at forbedre forholdene for disse typer virksomheder i globale handelssammenhænge. Konkret vil gruppen arbejde for at skabe et mere forudsigeligt og stabilt reguleringsmiljø for mindre virksomheder, nedsætte deres handelsomkostninger, forbedrede muligheder for transport og logistik samt forbedre adgangen til kredit. Derudover vil gruppen forsøge at fremsætte et formelt arbejdsprogram til ministerkonferencen i 2019.  

 

Paradigmeskifte i retning af et plurilateralt system?

De tre erklæringer vidner som nævnt om, at det multilaterale samarbejde ved ministermødet ikke har været succesfuldt fordi kompromisvilligheden er lav. En mulig årsag kan være, at de lavthængende frugter er plukket i WTO-regi, og at videre udvidelse af samarbejdet er vanskeligt under konsensusbetingelsen. En anden muligheden er, at status quo stemmer overens med den aktuelle amerikanske administrations præferencer for pluri- og bilaterale aftaler på handelsområdet.

USA’s chefforhandler til konferencen Robert Lighthizer påpegede i sin tale problematikken i WTO-regi vedrørende en stærk økonomi som Kina, der har status som udviklingsland, men som anses for at være en markedsøkonomi af WTO’s juridiske instanser. Det første giver Kina lov til at opretholde konkurrenceforvridende subsidier og undtager landet fra at overholde regler, der sikrer en lige og fair konkurrence.

Den amerikanske holdning deles af EU og Japan, som sammen med USA udarbejdede en fælleserklæring med en slet skjult opfordring til Kina om at droppe konkurrenceforvridende subsidier samt afvikle statsejede virksomheder og favorisering af lokal produktion, som skaber unfair markedsbetingelser (læs fælleserklæringen her). Det er videre på baggrund af denne kritik, at USA fortsat blokerer udnævnelsen af dommere til WTO’s appeldomstol. USA mener, at appeldomstolen igennem dens afgørelser har overskredet dets juridiske mandat og dannet en unfair præcedens, som opretholder Kinas fordele.

Under alle omstændigheder påpegede både den europæiske handelskommissær Cecilia Malmström og USAs chefforhandler vigtigheden af plurilaterale aftaler fremover, når man tager det politiske klima for multilaterale aftaler i betragtning.

 

 

Indien og Sydafrika står i vejen for fremskridt i forhandlinger

Inden konferencen var der høje forventninger til indgåelsen af en global aftale om at mindske subsidier, der understøtter overfiskeri og illegal, ureguleret og urapporteret fiskeri i internationale farvande (IUU fishing). Forhandlingerne var langt fremskredne, og der var bred enighed blandt medlemslandene om at mindske de mest skadelige subsidier.

Dette viste sig dog ikke at være nok. Især Indien og Sydafrika satte hælene i og krævede deres ret til subsidiering med henvisning til, at vestlige landes nuværende konkurrencestyrke skyldes årtiers subsidiering. Der er derfor lange udsigter til at løse problemet forbundet med overfiskeri, som i skrivende stund befinder sig i et ræs mod bunden. Som det fremgår nedenfor, var den europæiske handelskommissær Cecilia Malmström tydeligvis ikke tilfreds med dette.

 

 

Indien og Sydafrika skabte ligeledes stilstand i forhandlingerne om aftaler for fødevaresikkerhed, internethandel og investeringsfacilitering. De to lande frygter, at det vil gå ud over deres muligheder for at subsidiere og lagre fødevarer som sikkerhedsforanstaltninger til de fattigere dele af samfundet i tilfælde af f.eks. naturkatastrofer, mens aftaler om investeringsfacilitering og internethandel frygtes at svække lokalt erhvervsliv.

Summa summararum var MC11 en skuffelse for alle parter, eftersom ingen fik det ønskede ud af konferencen. Aben kan placeres hos flere aktører, men modvilligheden mod kompromisser og fremdrift kan i høj grad tilskrives USA, Kina, Indien og Sydafrika.

Udfaldet af det 11. ministerielle møde i Buenos Aires rejser mange spørgsmål, men særligt ét står ud fra mængden: Hvordan ser fremtiden for international handelspolitik ud, og hvilken rolle vil WTO spille fremover? Der er flere mulige scenarier, hvoraf særligt betydningen af pluri- og bilaterale aftaler i fremtidens handelspolitik er særligt interessant at følge med i, da dette kan være afgørende for WTO’s rolle som det største handelspolitiske forum.

Som det politiske klima ser ud nu er multilaterale aftaler ikke mulige på de vigtigste områder såsom landbrugs- og fiskerisubsidier, fødevaresikkerhed samt internethandel. Verdenssamfundet går med stor sandsynlighed en periode i møde, hvor ligesindede lande vil indgå bi- og plurilaterale handelsaftaler og danne uformelle arbejdsgrupper som det er set ske på området for internethandel. Om multilateralismen får en revival til den næste ministerielle konference i 2019 vil tiden vise. I lyset af MC11 virker det usandsynligt.

 


Billede: Den danske delegation til åbningsceremonien i Buenos Aires 2011

Kilder: 

EU, Japan og US joint statement (stikpille til Kina): http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156458.pdf

Azevedo closing statement:

https://www.wto.org/english/news_e/spra_e/spra209_e.htm

Lighthizer statement: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/december/opening-plenary-statement-ustr

Malmstrom statement: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/statements_e/eec_e.pdf

Statement om E-Commerce: https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/minis_13dec17_e.html

 

Kommentarer

Foreløbigt ingen kommentarer

Skriv en kommentar

Skuffende resultater til MC11 - men WTO lever videre